Viaţa Spirituală

.......... se zice cã moºia Suharãu ar fi fost închinatã mãnãstirilor din muntele Athos,deoarece se pomeneºte în satul Suharãu de arhiereul Ananios Savastios probabil de origine greacã ,care la 1793 a clãdit biserica cu hramul “Sf.Ierarh Nicolae”din satul Suharãu pentru nevoile credincioºilor de atunci de a avea lãcaº de cult.
            Biserica parohialã din satul Suharãu a fost construita din lemn-bârne de stejar de pe loc,dupã tradiþie,incheiate pânã ºi cu bolta,avãnd temelia ºi soclul de piatrã,iar acoperiºul iniþial a fost de ºindrilã.Acoperiºul actual este din tablã zincatã.
            Din inscripþia de pe frontispiciul catapetesmei rezultã cã aceasta bisericã a fost ctitoritã de arhiereul Anania Savastias.Aceastã inscripþie sunã astfel”Aceastã Sfântã bisericã ce s-a facut cu ajutorul lui Dumnezeu si cu toatã cheltuiala smereniei noastre spre pomenirea mea si a pãrinþilor mei,la care bisericã se prãznuieste Sfãntul Arhiereu Nicolae fãcatoriu de minuni,ctitorii acestei biserici Anania arhiereu Savastios la anul 1793,septembrie 1 “
            Biserica are forma de corabie, la naos cu douã eºânduri puþin pronunþate,la pereþii exteriori biserica este varuitã în culoare crem.Pereþii sunt consolidaþi cu câte trei tãruºi legaþi,cu fier de o parte  ºi de alta a bisericii,deoarece mai ales peretele de nord are tendinþa de a se deplasa în afarã de la temelie.Pereþii au înãlþime de 3,90m.Acoperiºul bisericii este in formã de ºarpantã ºi este prevazut cu turlã din scândurã în formã prismaticã cu baza ortogonalã ,acoperiºul în formã conicã cu o cruce de fier deasupra pronausului se aflã cãte o cruce fixatã într-un bulb.De jur imprejurul bisericii pridvor de scândurã  construit mai târziu –1942 pe partea de nord a bisericii.Pridvoru face parte comunã cu intreaga construcþie .Duºumeaua ºi plafonul pridvorului sunt din scândurã de brad.Pridvoru are o uºã în douã canate pe jumãtate cu sticlã.Pereþii la exterior sunt vãruiþi în culoare albã.Pronausul are la un loc cu pridvorul vechi care este acum inclus in pronaus o lungime de 6m si o lungime de 4,3-6,4m.pe pereþii laterali ai pronausului este cãte un geam în formã dreptunghiularã în dimensiuni 110/80cm.Pereþii pronausului sunt cãptuºiþi cu scândurã de la temelie în sus în înalþime de 1,25m.Plafonul pronausului este plat ,din scândurã vopsitã gri.Pronausul se desparte de naos prin doi stâlpi laterali.Naosul are douã geamuri de aceeaºi formã ºi dimensiune ca ºi cele ale pronausului.Duºumeaua are scãndurã de brad a naosului este  cu ceva mai jos decât cea a altarului.Intre naos ºi pronaos se aflã ºapte bãrne a cãror capete sunt fixate în pereþii laterali ºi care au drep scop consolidarea construcþiei.
       Altarul bisericii are forma unei jumãtãþi de poligon cu lungimea de 4,6m ºi lãþimea de 4,4m.Plafonul este din scãndurã de brad vopsitã albastru.Pereþii sunt vãruiþi.Este prevãzut cu un singur geam mare si geam micuþ în formã de firidã.Biserica este facutã de meºteri anonimi farã plan dat de arhitect.Biserica este cu totul lipsitã de picturã muralã.Catapeteasma este din lemn de tei cu icoanele  pictate în ulei în secolul al XVIII ºi secolul al XX-lea.Vechile icoane Imparãteºti au fost scoase ºi fixate pe partea din altar a catapetesmei ºi în locul lor sau pus alte icoane pictate in 1926 de cãtre Gherletchi din Herþa.Icoanele sânt pictate in stil bizantin.Uºile diaconeºti au fost  reînoite de Iancu si Zaita Buºilã cu a lor cheltuiala la 1877 decembrie 30.Intre icoane se afla chenare florale.
            Intre obiectele cu valoare istoricã sau documentarã citãm pe cele înscrise pe lista de inventar nr.II sub nr.crt.1-42 si anume:douã paftale si 49 cãrþi de ritual tiparite înainte de anul 1900.
            Intre obiectele cu valoare artistica  ºi istoricã citãm pe cele înscrise  pe lista nr.III sub nr.crt.1-80 ºi anume douã epitafe ,scheletul catapetesmei,o cruce ,douã uºi diaconeºti ,uºile împãrãteºti ,72 de icoane in ulei pictate înainte de anul 1900.
            De aceastã bisericã nu sunt legate fapte de culturã mai importante.La o depãrtare de 100m de bisericã se afla Scoala cu clasele I-VIII,nr.1.Suharãu,iar la circa 300m se aflã Spitalul comunei.
            Bisericii i s-au fãcut pe parcurs mai multe reparaþii ºi anume în anii 1871 si 1897 cãnd s-a acoperit cu tablã peste ºindrilã ºi s-a facut turnul.Tot atunci i s-au batut ºipci ºi peste bârne ºi s-a tencuit apoi s-a varuit.In anul 1942 s-a înlaturat un perete desparþitor între pridvor ºi naos ºi s-a construit un nou pridvor.De asemenea i s-au facut alte mici lucrari de întreþinere.

Intocmit de cãtre ,

    Preot  paroh Adrian  Nazare

Sunteti multumiti de realizarile domnului primar,Marcel Chelariu?
nemulþumit
mulþumit
foarte mulþumit
Total voturi: 1409
Euro4.9714RON
Dolar American4.6645RON
Lira Sterlina5.8281RON
Franc Elvetian5.1091RON
Aur359.6861RON